机组SO2浓度(mg/M3)NOX浓度(mg/M3)烟尘浓度(mg/M3)
实测标准达标超标倍数实测标准达标超标倍数实测标准达标超标倍数
1号21.79835 - 37.94850 - 2.97010 -
2号 - 200停机 - 100停机 - 30停机
3号17.57535 - 37.17550 - 4.53910 -
4号24.15335 - 39.66850 - 2.90310 -
       
       
       
       
    采集时间:2017/12/13 23:00:00 排放方式: 排放去向:
    备注:
监测点
名称
监测日期监测项
目名称
污染物
浓度
标准
限值
是否
达标
超标
倍数
排放
方式
排放
去向
下岱中村2017.06.272017年6月27日夜间47.850   
下岱中村2017.06.272017年6月27日昼间56.360   
下岱尾村2017.06.272017年6月27日夜间48.250   
下岱尾村2017.06.272017年6月27日昼间55.660   
厂区东面北侧界外一米2017.06.272017年6月27日夜间54.155   
厂区东面北侧界外一米2017.06.272017年6月27日昼间58.565   
厂区东面南侧界外一米2017.06.272017年6月27日夜间54.355   
厂区东面南侧界外一米2017.06.272017年6月27日昼间58.965