机组SO2浓度(mg/M3)NOX浓度(mg/M3)烟尘浓度(mg/M3)
实测标准达标超标倍数实测标准达标超标倍数实测标准达标超标倍数
1号 - 35停机 - 50停机 - 10停机
2号17.40635 - 37.51750 - 3.70110 -
       
       
       
       
       
       
    采集时间:2018/8/17 23:00:00 排放方式: 排放去向:
    备注:无
监测点
名称
监测日期监测项
目名称
污染物
浓度
标准
限值
是否
达标
超标
倍数
排放
方式
排放
去向